PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY SPOLOČNOSTI

Vitajte na internetovej stránke spoločnosti Elettromec CZ s.r.o.
Ak nesύhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte ani nepreberajte žiaden materiál z týchto stránok.

Ochrana osobných ύdajov
Elettromec CZ s.r.o. prehlasuje, že Vaše osobné údaje budú považované za dôverné a budú uchované v zabezpečenej databáze, v súlade s platnými právne predpisy o ochrane osobných údajový.

Elettromec CZ s.r.o. požaduje, aby osobné údaje poskytnuté pri registrácii na týchto stránkach boli pravdivé, presné a žiada informovať o ich akejkoľvek zmenách.

Podľa platných právnych predpisov, máte právo požadovať kópiu vašich osobných informácií a tiež kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov z našej databázy.

Zaručujete, že spoločnosti Elettromec CZ s.r.o. neposkytnete žiadne informácie alebo materiály, ktoré by boli ohováračské, výhražné, obscénne, obťažujúce alebo inak nezákonné podľa akéhokoľvek príslušného práva alebo ktoré by zahŕňali zákonom chránený materiál niekoho iného.

Spoločnosť Elettromec CZ s.r.o. si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia zmazať akékoľvek informácie, ktoré prostredníctvom Stránok poskytnete.

Cookies
Spoločnosť Elettromec CZ s.r.o. používa technológiu "cookie" na zlepšenie a zjednodušenie Vášho pohybu na stránkach. Ak nesúhlasíte s používaním cookies, môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača tak, aby neakceptoval cookies Ak nastavenie zmeníte, nebudete mať prístup k niektorým častiam webových stránok spoločnosti.

Webové stránky tretích strán
Spoločnosť Elettromec CZ s.r.o. sa nezaväzuje monitorovať ani kontrolovať obsah webových stránok dodávaných Treťou stranou ani nie je zodpovedná za presnosť či spoľahlivosť webových stránok takýchto tretích strán. Ďalej je spoločnosť Elettromec CZ s.r.o. oprávnená poskytovať na týchto Stránkach odkazy na webové stránky prevádzkované inými subjektmi.

Omezenie zodpovednosti
Spoločnosť Elettromec CZ s.r.o. nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, následné, represívne, špeciálne alebo náhodné škody (vrátane, nie však výlučne, škody za stratu obchodu, zmluvy, príjem, data, informácie alebo prerušenia obchodu) vzniknutú alebo vyplývajúce z použitia alebo súvislosti s užitím alebo z nemožnosti použitia týchto stránok, a to iv prípadoch, ak spoločnosť Elettromec CZ s.r.o. bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

Spoločnosť Elettromec CZ s.r.o. nenesie v žiádnom prípade zodpovednosť za akékoľvek chyby, nepresnosti opomenutia alebo iné chyby alebo neaktuálnosť či neautentičnost akýchkoľvek informácií uvendených na týchto stránkach.

Platné Zákony
Každý spor a/alebo záležitosť vyplývajúca a súvisiaca s používaním tejte webovej stránky sa riadí zákonmi Talianska bez ohľadu na ustanovenia o konflikte zákonov.

Užívatelia a spoločnost sa neodvolateľné podriaďujú výhradnej a výlučnej právomoci sudov Belluno, Taliansko.


Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich podmienok prosím kontaktujte naše sídlo:
Elettromec S.r.l.
Via dei Dendrofori , 15
32100 - Belluno
Italy
Tel: +39 (0)437 94 28 11
Fax: +39 (0)437 94 35 31
E-mail: info@elettro-mec.com