Obchodní podmínky

Zisti více

Obchodní podmínky ELETTROMEC s.r.o.

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, tedy mezi společností ELETTROMEC s.r.o., IČ: 24815080, DIČ: CZ24815080, se sídlem Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 176808, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a mezi kupujícím (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP včetně Reklamačního řádu obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu anebo bude potvrzení objednávky obsahovat aktivní odkaz na tyto dokumenty. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Výše uvedené bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při své objednávce.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy
Prodávající sděluje, že
a) jeho kontaktní e-mailovou adresou info@elettromec.cz.
b) požaduje úhradu celé kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího.
c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
d) ceny zboží jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny.
e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů, která běží ode dne převzetí zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na e-mailovou adresu Prodávajícího.
f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
i. o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
ii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
iii. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
iv. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů; a
v. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
g) Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Kupujícímu naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
h) aby Kupující při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Prodávající má zejména právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) Prodávající si u objednaného zboží vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 30 dní a delší) má Kupující právo od smlouvy odstoupit.
k) změní-li se okolnosti, z nichž Prodávající vycházel v okamžiku objednání zboží Kupujícím do té míry, že na Prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byl objednávkou vázán (např. zvýšení ceny objednaného zboží ze strany jeho výrobce alespoň o 10%), má Prodávající právo navrhnout Kupujícímu změnu obsahu již uzavřené smlouvy anebo objednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
l) u zboží značky LOFRA je možnost individuální úpravy plynové desky o trysky na propan – butan za poplatek 1490,-Kč (bez DPH).
m) v případě vadného plnění ze strany Prodávajícího má Kupující pouze v těchto VOP uvedená práva, přičemž Prodávající Kupujícímu neposkytuje žádnou smluvní záruku za jakost prodávaného zboží / poskytovaných služeb, není-li to u konkrétního zboží / služby výslovně uvedeno na webu provozovaném Prodávajícím.

III. Smlouva
1. Uzavření smlouvy
Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky Kupujícím (po zvolení dopravy a způsobu úhrady) a následným přijetím a potvrzením objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost.

Uzavření smlouvy Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Neoddělitelnou přílohou smlouvy je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována nejdéle po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2. Dodání předmětu koupě
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu zboží předá dopravce.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající zabezpečí přepravu zboží v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

3. Přechod nebezpečí škody
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost Prodávajícího
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že
• věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které Prodávající u věci popsal na své webové stránce;
• je věc v odpovídajícím množství a míře;
• věc vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů;
• projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, předpokládá se, že věc byla vadná již při převzetí;
• Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí věci, není-li uvedeno jinak; toto však neplatí pro:
i. věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
ii. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
iii. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
iv. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci pouze právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit, má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6. Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7. Porušení smlouvy obecně
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující prodávajícímu věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující zjevnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 7 dnů od takového okamžiku, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží a to prostřednictvím
a) vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách Prodávajícího, kdy Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu jeho přijetí, nebo
b) emailem na adresu info@elettromec.cz, nebo
c) korespondenčně na adresu Prodávajícího Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
Zboží musí být vráceno úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem za předpokladu, že spotřebitel zboží Prodávajícímu předal, resp. zaslal.

2. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě chyby v ceně zboží
Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu www.elettromec.cz jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy je u konkrétního zboží výslovně uvedeno, že daná cena je pouze indikativní, anebo dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou konečné (s výjimkou případů, kdy je u konkrétního zboží výslovně uvedeno, že daná cena je pouze indikativní), tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Ceny za nadstandardní služby Prodávajícího (např. předání zboží do domu / bytu, výnos do patra, montáž a zapojení zboží atd.) jsou uvedené v platném ceníku Prodávajícího na webové adrese www.elettromec.cz.

Pokud Prodávající vykoupil zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího a kdy je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávajícím. V takovém případě Prodávajícího Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
• cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
• u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
• sleva na zboží přesahuje 20 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem;

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Dále si Prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami.

VIII. Objednávání

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího.

Kupující bude o přibližném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím emailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí.

IX. Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání
Prodávající zajišťuje či zprostředkovává způsoby dodání dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Předpokládaný termín dodání konkrétního zboží je uveden na stránkách www.elettromec.cz a/nebo bude Kupujícímu sdělen v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, takovýto termín / lhůta však vždy počíná běžet až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce www.elettromec.cz.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@elettromec.cz, sepsat s dopravcem na místě škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou a Prodávajícímu.

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se neuplatní.

Případné spory mezi Prodávající a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná např. Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.06. 2022.