REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zisti více

Reklamační řád ELETTROMEC s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího – společností ELETTROMEC s.r.o., IČ: 24815080, DIČ: CZ24815080, se sídlem Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 176808 (dále jen „Prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.
Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Práva z vadného plnění

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení.
Lhůta pro Kupujícího – spotřebitele je:
• u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
• u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované a označené bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
Pro Kupujícího – podnikatele je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění vždy max. 6 měsíců, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak.
Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí původního zboží Kupujícím.
Neoznámil-li však Kupující zjevnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 7 dnů od takového okamžiku, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

2. Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které Prodávající u věci popsal na své webové stránce. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, předpokládá se, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3. Smluvní záruka za jakost
Prodávající neposkytuje žádnou smluvní záruku za jakost prodávaného zboží (nad rámec své zákonné povinnosti), není-li to u konkrétního zboží výslovně uvedeno na webu provozovaném Prodávajícím.

4. Kontrola zboží při převzetí
Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující při převzetí od dopravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@elettromec.cz, sepsat s dopravcem na místě škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou dopravci a Prodávajícímu.

5. Uplatnění reklamace
Kupující může reklamaci uplatnit u Prodávajícího poštou anebo emailem na adresu info@elettromec.cz
Prodávající doporučuje přiložit k reklamaci (i) kopii dokladu o zakoupení, (ii) podrobný popis závady včetně fotodokumentace a (iii) dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž se doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace dle povahy reklamované vady (oprava, výměna, sleva atd.).
Jeli to z povahy věci možné, je Kupující povinen reklamované zboží předat neprodleně k posouzení autorizovanému servisu Prodávajícího:
BMK servis s.r.o.
Mahenova 164/2
150 00 Praha 5
Tel: +420 844 115 116
Email: smeg@bmkservis.cz

Jedná-li se o reklamaci vady u rozměrného zboží (např. lednice, sporák, myčka atd.), které Kupující nepředal k posouzení Prodávajícímu anebo autorizovanému servisu Prodávajícího, je Kupující povinen toto Prodávajícímu v reklamaci sdělit a poskytnout Prodávajícímu veškerou svou možnou součinnost potřebnou k prověření a posouzení reklamace, a to včetně zpřístupnění reklamovaného zboží k technické prohlídce na adrese Kupujícího v České republice. Nebude-li takováto součinnost Kupujícího poskytnuta, přičemž z toho důvodu nebude možné reklamaci ze strany Prodávajícího posoudit, nebude takto uplatněná reklamace považována za dostatečnou a oprávněnou.
Lhůty k vyřízení reklamace přitom začínají plynout až od okamžiku předání reklamovaného zboží Prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu anebo zpřístupnění reklamovaného zboží k technické prohlídce na adrese Kupujícího v České republice.
Prodávající příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem po přijetí reklamace. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém Kupující předal toto zboží Prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.
Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

6. Výluky z odpovědnosti za vady
Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k jejich poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo Kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Dále se odpovědnost za vady Prodávajícího nevztahuje zejména na poškození / vady vzniklá:
• mechanickým poškozením zboží;
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje);
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno;
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
• poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.;
• poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v technické dokumentaci, resp. v návodu k použití daného zboží;
• provedením nekvalifikovaného zásahu do zboží či změnou jeho parametrů;
• upravováním zboží třetí osobou (nátěry, ohýbání atd.);
• poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;
• použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží i v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

7. Testování závady
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím v písemně uplatněné reklamaci.
Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu. Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy).
Je-li Kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere Kupující na vědomí, že je Prodávající oprávněn přefakturovat Kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

III. Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel
Je-li Kupující-spotřebitel, Prodávající o reklamaci rozhodne ihned po úplném a platném uplatnění reklamace, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od uplatnění úplné a platné reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel
Je-li Kupující-podnikatel, Prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout v přiměřené lhůtě ode dne úplného a platného uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

IV. Společná ustanovení
Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a to na e-mailovou adresu Kupujícího. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.
Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce po vyřízení oprávněné reklamace.
Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
Kupující je povinen reklamované zboží převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne kdy byl o vyřízení reklamace informován. Zato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. V případě, že reklamované zboží není převzato Kupujícím nejpozději posledním dnem této lhůty, bude Prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 100,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či její smluvní partner (autorizovaný servis) odmítnout zboží vydat. Je-li Kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.
Kogentní práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 01.06. 2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.